EL CENTRE

Bienvenidos, benvinguts, welcome, willkommen, bienvenue... al Centre d'Idiomes de la Universitat de València

En la societat actual s'ha fet necessari conèixer més d'un idioma. Aquesta situació es fa especialment patent per als estudiants i titulats universitaris que pretenguin accedir a allò necessari per aconseguir una formació de qualitat i mantenir-se al dia en les seves disciplines.

Per això, la Universitat de València va decidir a la fi de 1998 la creació d'un centre per a l'ensenyament d'idiomes. El Centrie d´Idiomes de la Universitat de València es va constituir com una societat mercantil de responsabilitat limitada, l'únic soci de la qual és la pròpia Universitat, per mitjà d'escriptura pública registrada en el Registre Mercantil de València el 20 de gener de 2000 (Tom 6507, Llibre 3812, Secció General del Llibre de Societats, Foli 206, Fulla nº V-69325, Inscripció 1ª).

Segons els seus estatuts la Junta General de la Societat coincideix amb la Junta de Govern de la Universitat de València. Aquest òrgan designa als deu membres que componen el consell d'administració dels quals vuit són de lliure designació i dues a proposta del Consell Social de la Universitat de València.

També d'acord amb els seus estatuts, el professorat del centre és triat per un comitè del com formen part membres del departament afí a la llengua per la qual s'està realitzant la selecció.

El CENTRE D´IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA pretén donar servei per a l'ensenyament d'idiomes a tots els col·lectius pertanyents a la Universitat, incloent als familiars en primer grau dels treballadors de la mateixa. Però també a totes aquelles persones que, encara que alienes a la institució, vulguin aprendre una llengua utilitzant una fórmula especialitzada, professional i de qualitat.

Els nostres cursos van dirigits tant a gent pertanyent a la Universitat de València com a tot aquell que per necessitat o interès es plantegi aprendre un idioma. L'adquisició de les destreses comunicatives (comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita) és una part fonamental del curs, donant especial prioritat al component oral perquè l'alumne pugui expressar-se amb correcció i de manera més fluïda. Entre els serveis que ofereix el Centre d’Idiomes per a tots els nostres alumnes d'idiomes, es troba la possibilitat de participar en intercanvis lingüístics amb estudiants estrangers del nostre centre.