Condicions generals

1. Prova de nivell. L'accés de nous alumnes a grups de nivell no principiant està subjecte a la realització d'una prova de nivell. Serà necessari concertar cita prèvia en la Secretaria del Centre d'Idiomes. La taxa de realització de la prova de nivell (5 €) no és reemborsable en cap cas. Atenent a les previsions d'ocupació dels cursos, l'Adreça podrà decidir el tancament anticipat, fins i tot sense avís previ, del període de sol·licitud de proves de nivell per determinades llengües, àdhuc dins del període anunciat d'inscripció. La mera realització de prova de nivell no garanteix, en cap cas, la reserva de plaça en els cursos.

2. Drets d’inscripció. Els alumnes que es matriculen per primera vegada en un curs del Centre d’Idiomes hauran d’abonar els drets d’inscripció abans del començament del curs (40€). Els drets d’inscripció no es tornen en cas de cancel·lació o baixa del curs per part de l’alumne.

3. Descomptes. Totes les persones beneficiàries de descomptes en els preus dels cursos (alumnes i familiars en primer grau de treballadors de la UV) trobaran reduït el preu en funció de la forma de pagament. En cas de donar-se de baixa l’alumne, una volta iniciat el curs, els descomptes deixen de tindre efectivitat i, per tant, les quantitats descomptades en la matrícula es computen com pendents d’abonament i s’inclouen en la liquidació a favor del Centre d’Idiomes. Aquesta circumstància pot arribar a tindre un càrrec negatiu al compte final.

4. Devolucions. Alguns estudiants, en funció de les convencions amb altres institucions, podran ser beneficiaris potencials d’una devolució parcial dels preus de curs abonats. Aquesta devolució estarà condicionada a l’obtenció d’un certificat d’assistència i aprofitament òptim (anar a Certificats, Assistència i aprofitament) quan el curs haja acabat. En el procés de matrícula s’informarà als alumnes afectats per aquesta circumstància.

5. Nombre d’alumnes per grup. Els grups tenen un número màxim i mínim d’alumnes variable segons les característiques del grup. Queda a criteri de la Direcció dividir o cancel·lar els grups en funció de les necessitats del centre. Els grups que no arriben a un número mínim d’alumnes podrà ser cancel·lat pel Centre d’Idiomes. Aquesta circumstància es ficarà en coneixement dels alumnes afectats, que rebran informació d’altres grups disponibles o, en altre cas, es produirà la devolució total de les quantitats abonades. Una vegada un grup estiga complet amb el número màxim d’alumnes, no s’admetrà cap matrícula en eixe grup. Les places en els grups són limitades i la realització de la prova de nivell o rebre informació sobre la disponibilitat de places en una data determinada no suposa l’acceptació de reserva de plaça per part del Centre d’Idiomes.

6. Canvis de nivell/horari/grup. La Direcció podrà aconsellar, i en el seu cas decidir, el canvi de nivell per aconseguir el màxim aprofitament dels cursos. Així mateix, tot alumne que desitge canviar d’hora, grup o nivell haurà de sol·licitar-ho per escrit a la Direcció. Aquests canvis dependran de la disponibilitat de places en els grups, horaris i nivells sol·licitats.

7. Avaluació. Al llarg dels cursos generals es realitzen diverses proves, tant escrites com orals, per a determinar la consecució dels objectius fixats. Aquestes proves tenen caràcter obligatori per a obtindre el certificat d’assistència i aprofitament.

Als cursos intensius es realitza una prova única al finalitzar el curs en la que s’avaluen els coneixements escrits i orals de l’alumne, per a determinar la consecució dels objectius fixats. Aquesta prova té caràcter obligatori per a obtindre el certificat d’assistència i aprofitament.

8. Certificats. En un període de quinze dies després de finalitzar el curs l’alumne podrà recollir el seu certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament:

1. Assistència. Es fa constar el número d’hores realitzades per l’estudiant.

2. Assistència i aprofitament. Quan finalitza el curs, en cas d’haver arribat als objectius marcats per al nivell i amb una assistència mínima del 90%, s’obté un certificat on es fa constar el nivell realitzat, la qualificació obtinguda i el número d’hores.

El preu dels cursos inclou l’emissió d’un certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament. L’emissió de duplicats estarà subjecta a l’abonament de la tarifa corresponent. L’enviament de certificats per correu està subjecte, així mateix, al pagament d’una tarifa.

9. Cancel·lació i baixes. En cas de suspensió de l'activitat acadèmica en la seva modalitat presencial per causes alienes al Centre d'Idiomes, aquestes condicions generals seguiran vigents i es mantindran els terminis que s'hi estableixen. Els cursos passaran a ser impartits en línia.

Els alumnes inscrits en cursos generals que sol·liciten cancel·lar la inscripció en un curs o donar-se de baixa hauran d’omplir la sol·licitud pertinent en la Secretaria del Centre. S’acceptaran únicament sol·licituds de baixa presentades per escrit en la Secretaria del Centre d’Idiomes. Les devolucions seran variables en funció del calendari dels cursos. Els alumnes que cancel·len la matrícula amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data d’inici tindran dret a la devolució íntegra de les quantitats abonades, amb excepció dels drets d’inscripció no reembossable en cas de cancel·lació o baixa per part de l’alumne. Una vegada començat el curs, es descomptarà un 35% del preu total del curs als alumnes que causen baixa en el període octubre - desembre i un 70% del preu total del curs als que causen baixa en el període gener - març. Els estudiants inscrits a partir del mes de gener que sol·liciten causar baixa tindran un descompte del 50% del preu total del període matriculat. En cas de cancel·lació o baixa, els descomptes no es fan efectius, així que a efectes de còmput, les quantitats no abonades per aquest concepte es computen com quantitats no abonades. Els alumnes que es donen de baixa a partir de l’1 d’abril no podran reclamar cap devolució. En tot cas, si la devolució comporta despeses addicionals o despeses bancàries, aniran a càrrec de l’alumne.

Els alumnes inscrits en cursos intensius que sol·liciten cancel·lar la inscripció a un curs o donar-se de baixa hauran d’omplir la sol·licitud corresponent en la Secretaria del centre. S’acceptaran únicament sol·licituds de baixa presentades per escrit en la Secretaria del Centre d’Idiomes. Les devolucions seran variables en funció del calendari dels cursos. Una vegada començat el curs, es descomptarà un 25% als alumnes que es donen de baixa en la primera setmana del curs i un 50% a aquells que es donen de baixa en la segona setmana. En la tercera setmana es perd el dret a qualsevol tipus de devolució. Al mateix temps, els alumnes beneficiaris de descomptes perdran els seus drets, de manera que les quantitats objecte de descompte al fer la matrícula es computen com quantitats no abonades a l’hora d’establir les devolucions. Els drets d’inscripció no es tornen en cas de cancel·lació o baixa. En qualsevol cas, si la devolució comporta despeses addicionals o despeses bancàries, aniran a càrrec de l’alumne.

10. Serveis del curs: tutories, tallers i grups de conversa. Sols poden fer ús d’aquests serveis, aquells alumnes inscrits en el curs acadèmic vigent, al corrent del pagament i desprès de fer una reserva prèvia del servei. 

CURSOS PAS-PDI-PIF

CURSOS ALS CAMPUS

Avisos