Consulta nuestro último boletín de información AQUÍ

 

ESTATUTOS

“ESTATUTS DEL CENTRE D’IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, SOCIETAT LIMITADA”

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Regim jurídic aplicable

1. Aquesta Societat es regeix pels presents Estatuts, pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i tates les altres disposicions legals i reglamentaries que li són aplicables.

2. La Societat tindra la consideració de medi propi i servei tecnic de la Universitat de València en les materies que constitueixen el seu objecte social, poden assumir encomandes de gestió per a la realització d'actes de qualsevol naturalesa, de conformitat amb l 'establert en les disposicions legals en la materia.

En el marc de les encomandes que se li realitzen executara els treballs, els serveis, els estudis, els projectes, les assistencies tecniques i quantes actuacions li encomane la Universitat de València.

Tenint en compte tal consideració, la Societat no podra participar en licitacions públiques convocades per la Universitat de València, sense perjudici que, quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-se-li l'execució de la prestació objecte d'aquestes.

Article 2. Nom, nacionalitat i domicili

1 . La Societat es denomina Centre d'ldiomes de la Universitat de València , S.L., és de nacionalitat espanyola i té el seu domicili al Carrer Dr. Joan Regla núm. 6 de València .

2. La Junta General és competent per a acordar la creació de sucursals, delegacions, agencies, representacions i a/tres dependencies, a Espanya o en l'estranger, amb el nom i la importancia que considere convenients per a la millor realització de les activitats socials, i també per a resoldre suprimir-les i traslladar-les.

Article 3. Object e social

La Societat té per objecte servir de medí propi a la Universitat de València per a:

a. Impartir cursos d 'idiomes moderns i a/tres ensenyaments no reglats.

b. Organitzar els examens per a l 'obtenció deis títols i certificats corresponents

c. Organitzar l 'edició de materials destinats a l 'ensenyament d'ídíomes

d. Organítzar cursos especialitzats i monogràfics relacionats amb les activitats índicades, tot açó mítjançant elsprofessionals corresponents.

e. Organitzar activitats complementàries relacionades amb les anteriors.

Artícle 4. Durada

La Societat es constitueix per temps indefinit. El començament de les seues operacions coincideix amb l 'atorgament de l'escriptura fundacional.

Article 5. Capital social

El capital social es fixa en la quantitat d 'UN MILIÓ QUATRE-CENTS TRENTA-CINC MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D'EURO (1.435.215,86 €), dividit en tres-centes noranta-vuit (398) participacions socials de tres mil síscents sis euros amb set cèntims d'euro (3.606,07 €) de valor nominal cadascuna, numerades, a l'efecte d'identificació, correlativament de la un (1) a la tres-cents noranta-vuit (398), ambdues inclusivament. Esta totalment subscrit i desemborsat.

Article 6. Órgans de la Societat

La Societat es compon dels órgans següents:

a. La Junta General

b. El Consell d 'Administració

Article 7. La Junta General

La Junta General està constituïda pel Consell de Govern de la Universitat de València. El nomenament dels membres i el seu funcionament es regeix pel que estableix la Llei Orgànica d'Universitats, els Estatuts de la Universitat de València i la Llei de Societats de Capital o normativa vigent d 'aplicació.

Article 8. Classes de Junte s Generals

1. Les Juntes Generals podran ser ordinàries i extraordinàries.

2. La Junta General ordinària, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici per a, si escau, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat, podent, així mateix, tractar qualsevol altres assumptes que s 'indique en l 'ordre del dia.

3. La Junta General ordinària serà vàlida encara que haja sigut convocada o se celebre fóra de termini.

4. Tota Junta General que no siga la prevista en el paràgraf 2 tindrà la consideració de Junta General extraordinària.

Article 9. Comp etència per a convocar

1. Les Juntes Generals seran convocades per el/ la President/a del Consell d'Administració, previ acord d 'aquest órgan, o si escau pels liquidadors de la Societat, sempre que ho consideren necessari o convenient per als interessos socials i, en tot cas, en les dates o els períodes que determinen la Llei o els presents Estatuts.

2. Així mateix, el/la President/a del Consell d'Administració, previ acord d'aquest órgan, haura de convocar la Junta General quan ho sol·liciten un o diversos socis que representen, almenys, el cinc per cent del capital social, expressant en la seua sol·licitud els assumptes a tractar. En aquest cas, la Junta General haura de ser convocada per a la seua celebració dins del dos mesos següents a la data en què s'hagués requerit nolarialment a el/la President/a del Consell d'Administració per a convocar-la, havent d'incloure necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que hagueren sigut objecte de sol·licitud.

3. Per als supòsits no regulats expressament s'aplicarà l'establert en la legislació vigent.

Article 10. Forma i contingut de la convocatòria

1. La convocatòria es realitzarà mitjançant anunci publicat en la pàgina web de la Societat (www.centreidiomes.es).

2. La convocatòria expressarà el nom de la Societat, la data i l'hora de la reunió, l'ordre del dia, en el qual figuraran els assumptes a tractar, el càrrec de la persona o persones que realitzen la
convocatòria i, si escau, el lloc de celebració.

3. La Junta General se celebrarà en el terme municipal on la Societat tinga el seu domicili. Si en la convocatòria no figurara el lloc de celebració, s 'entendrà que la Junta ha sigut convocada per a la seua celebració en el domicili social.

4. Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la reunió haurà d'existir un termini de, almenys, quinze dies. Aquest termini es computarà a partir de la data de publicació de la convocatòria.

No obstant l'anterior, la Junta General quedarà vàlidament constituïda, amb el caràcter d'universal, per a tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria,, sempre que estiga present o representat la totalitat del capital social i els concurrents accepten, per unanimitat, la celebració de la reunió i l 'ordre del dia.

5. En els supòsits de modificacions estructurals de la Societat, s'estarà al que es disposa en la Llei 3/2009, de 3 d 'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Article 11. Assistència i representació

1. Tots els socis tenen dret a assistir a les Juntes Generals.

2. El soci podrà fer-se representar en les reunions de la Junta General per persones diferents a les expressament enumerades en l 'article 183 de la Llei de Societats de Capital, i de conformitat amb el que estableix l'apartat 3 d'aquest precepte i l 'article 186 del Reglament del Registre Mercantil.

3. A les reunions de la Junta General assistirà el/la Director/a de la Societat, així com qualsevol altra persona que el/la President/a jutge convenient.

Article 12. Funcionament de la Junta General

1. Actuaran com a President/ta i Secretari/a de la Junta General les persones que ocuparen aquest càrrec en el Consell de Govern de la Universitat de València i, en defecte d'açò, els designats pels socis concurrents al començament de la reunió.

2. Correspon a el/la President/a la direcció dels debats en les sessions de la Junta General, concedint l 'ús de la paraula, determinant el temps de les intervencions i proclamant el resultat de les votacions.

3. Els acords adoptats hauran de constar en acta, que contindrà la llista d'assistents i la resta de circumstàncies exigides legal i estatutàriament, havent de ser aprovada per la propia Junta General al final de la reunió o, en defecte d'açò, dins del termini de quinze dies, per el/la seu/a President/a i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

4. Els acords socials poden executar-se a partir de la data de l 'aprovació de l'acta en la qual consten.

Article 13. Dret de vot i principi majoritari

1. Cada participació social concedeix al seu titular el dret a emetre un vot.

2. El soci no podrà exercir el dret de vot corresponent a les seues participacions quan es trabe en algun dels casos de conflicte d 'interessos fixats en l 'article 190 de la Llei de Societats de Capital. En aquests casos, les participacions del soci seran deduïdes del capital social per al cómput de la majoria de vots que, en cada cas, siga necessària.

Article 14. Competències

1. És competència de la Junta General deliberar i acordar sobre els assumptes següents:

a. L'aprovació dels comptes anuals, l 'aplicació del resultat i l 'aprovació de la gestió social

b. L'aprovació de l'informe de la memoria anual d'activitats corresponent a l'exercici

c. El nomenament i la separació deis administradors, deis liquidadors i, si escau,deis auditors de comptes, així com de l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d 'ells

d. La modificació deis presents Estatuts

e. L 'augment i la reducció del capital social

f. La supressió o la limitació del dret de subscripció preferent d'assumpció preferent

g. La transformació, la fasió, l 'escissió o la cessió global d 'actiu i passiu el trasllat de domicili a l'estranger

h. La dissolució de la Societat

i. L 'aprovació del balanç final de liquidació

j. Qualsevol altres assumptes que determinen la Llei o els presents Estatuts

2. La Junta General podrà, a més, impartir instruccions al Consell d'Administració o sotmetre a autorització l'adopció, per aquest órgan, de decisions o acords sobre determinats assumpte de gestió, sense perjudici de l 'establert en l'article 234 de la Llei de Societats de Capital.

3. Tots els socis, inclosos els dissidents i els que no hagen participat en la reunió, queden sotmesos als acords adoptats per la Junta General, sense perjudici dels drets o facultats d'impugnació en els termes establerts per la legislació vigent.

Article 15. El Consell d'Administració

1. L 'administració de la Societat s'atribueix a un Consell d'Administració, que ostentarà la representació de la Societat de forma col·legiada, i que integren onze membres, el qual exerceix totes les facultats que la Llei i els presents Estatuts li reconeixen, excepte aquelles que són competència de la Junta General. Nou consellers són de lliure designació per la Junta General i dos per designació d'aquesta a proposta del Consell Social de la Universitat de València.

2. Els consellers de lliure designació només podran ser triats d'entre els membres de la Universitat de València, per raó del seu càrrec, i hauran de revestir alguna de les condicions següents:

Pertanyer a un órgan de govern unipersonal amb funcions propies en relació amb les materies contingudes en l'objecte social.

Ser responsable de la gestió dels serveis administratius econòmics de la Universitat

3. El càrrec d'administrador sera gratuït.

Article 16. Nomenaments

1. La competència per al nomenament del Consell d'Administració correspon exclusivament a la Junta General, produint efectes des del moment de la seua acceptació.

2. El/la President/a I el/la Secretari/a del Consell d'Administració seran designats per la Junta General.

3. El Consell d'Administració podrà designar, d'entre els seus membres, un o diversos consellers delegats amb indicació de les atribucions que se'ls encomanen.

4. El càrrec de President/a, Secretari/a i de Conseller/a Delegat/ da sera gratuït.

Article 17. Durada del càrrec d'administrador

El càrrec d'administrador tindrà una durada de quatre anys, sense perjudici de poder ser reelegit per períodes iguals successius.

Article 18. Convocatòria del Consell d'Administració

1. Les convocatòries per a les reunions del Consell d'Administració les farà el/la President/a.

2. Els consellers que constituïsquen, almenys, un terç dels membres del Consell d'Administració podran convocar-ho, indicant l'ordre del dia, per a la seua celebració en la localitat on radique el domicili social si, prèvia petició a el/la President/a, aquest/a, sense causa justificada, no haguera fet la convocatòria en el termini d 'un mes.

3. La convocatòria del Consell d 'Administració es realitzara mitjançant notificació personal i escrita a cada conseller, mitjançant correu electrònic a l 'adreça indicada prèviament a aquest òrgan, amb una antelació mínima de setanta-dues hores.

4. A les reunions del Consell d'Administració podra assistir, amb veu pero sense vot, quan siga convocada, qualsevol persona que el/la President/a estime oportuna.

Article 19. Constitució

1. S'entén validament constituït el Consell d'Administració quan concórreguen a la reunió, presents o representats, la majoria dels seus membres.

2. Tot conseller podra fer-se representar per un altre. La representació es conferirà per escrit i amb caràcter especial per a cada reunió, mitjançant carta dirigida a el/la Presidenta.

3. El/la President/a obrirà la sessió i concedira l'ús de la paraula a qui ho sol·licite, dirigirà les deliberacions, determinant el temps de durada de cadascuna de les intervencions, i declararà tancat el debat sobre cada punt de l'ordre del día quan ho jutge oportú per a procedir a les votacions.

Article 20. Adopció d'acords

1. A cada conseller li correspon un vot.

2. Els acords s 'adoptaran per majaría absoluta deis administradors concurrents, presents o representats, llevat que imperativament la Llei establisca unes a/tres majories, decidint el vot de qualitat de el/la President/a en cas d'empat.

3. Els acords del Consell d'Administració es transcriuran en el corresponent Llibre d'Actes que seran signades per el/la President/a i el/la Secretari/a o per les persones que legalment els substituïsquen.

Article 21. Competències

Correspon al Consell d'Administració l'administració de la Societat i, en particular:

a. Assignar competències per a la seua delegació amb lafinalitat defacilitar la gestió quotidiana de la Societat

b. Aprovar les tarifes deis serveis prestats per la Societat, fruit del seu objecte social

c. Formular els pressupostos i els comptes anuals, així com els informes económics que es requerisquen o siguen necessaris per a la presa de decisions sobre la viabilitat i la sostenibilitat económica i financera de la Societat

d. Rebre informació a la Junta General

e. Executar les encomandes de gestió que se sol·liciten des de la Universitat de València a través dels órgans competents relacionats amb la matèria encarregada.

f. Supervisar la gestió desenvolupada per el/ la Directoria

g. Qualsevol altra funció relacionada amb el desenvolupament de l'activitat propia de la Societat

Article 22. El/la Director/a

1. El Consell d'Administració, a proposta de el/la seu/a President/a, podra designar un/a Director/a amb les facultats que aquest órgan li conferisca.

2. Trimestralment, almenys, el/la Director/a retrà comptes al Consell d'Administració de la gestió realitzada i informara de la marxa de la Societat i de l'evolució possible. Així mateix, tindra l'obligació de compareixer davant el Consell d'Administració per donar compte de la seua gestió tantes vegades com aquest li'l sol·licite.

Article 23. Personal

1. El professorat que impartisca els cursos ofertats per la Societat serà seleccionat amb criteris de merit i capacitat, oït, si escau, el departament o institut de major afinitat científica amb l'ensenyament que s'impartisca.

2. Correspon al Consell d'Administració fixar els criteris de selecció.

Article 24. Recursos

Constitueixen els recursos de la Societat la subvenció que anualment figure en els Pressupostos Generals de la Universitat de València , així com aquells que provenen de les aportacions al capital social i dels rendiments obtinguts de les seues activitats ordinàries i complementaries.

Article 25. Exercici social

L 'exercici economic de la Societat es tanca el 31 de desembre de cada any.

Article 26. Compte anual

1. En el termini maxim dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social, el Consell d'Administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, en els termes previstos en la normativa d'aplicació.

2. Tota la documentació referida serà sotmesa a l'examen i l'aprovació de la Junta General. A tal fi, I segons alló que s'ha fixat en l'article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, els comptes anuals de la Societat s'incorporaran als comptes anuals de la Universitat de València.

Article 27. Aplicació del resultat

La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat, tenint en compte els límits establerts en la legislació vigent.

Article 28. Dissolució i liquidació

1. La Societat es dissoldrà per les causes legalment previstes I de conformitat amb l 'establert en la Llei Orgànica d'Universitats i els Estatuts de la Universitat de València.

2. Decidida la dissolució, I produïda l'obertura del període de liquidació, cessaran en els seus càrrecs els administradors vigents al temps de la dissolució, els quals quedaran convertits en liquidadors, llevat que la Junta General, en acordar aquesta, designe altres liquidadors en número no superior a vuit.

3. La Societat conservarà la seua personalitat jurídica mentre es realitza la liquidació, havent-se d'afegir a la seua denominació l'expressió en liquidació.

Disposició final

La remissió que en els presents Estatuts es fa a les normes legals s'entendrà feta a les successives que interpreten, amplien, condicionen, modifiquen, substituïsquen o deroguen les vigents.

Avisos